Images ข่าวสาร

โพสต์ข่าวสารและบทความล่าสุดของเรา

Images
Images ข้อมูลบริการ

บริการออนไลน์ และข้อมูลความรู้

ระบบขอรับการตรวจลงตรา (E-VOA)

การยื่นขอ Visa on Arrival สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ในอำนาจของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

วิธีที่ 2 การยื่นขอวีซ่าในต่างประเทศผ่านระบบ e-Visa ซึ่งอยู่ในอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ

Images บริการออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้
ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

  • คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง
  • คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
  • คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • คนต่างด้าวแจ้งผ่านระบบออนไลน์
Choose
Images ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

About
Testimonial
Images จังหวัดระยอง

เมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย

เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม

723 K+
ประชากร
78 K+
แรงงานต่างด้าว
4.9 M+
นักท่องเที่ยว
132 +
สถานที่ท่องเที่ยว
;
Images SERVICE MIND

แนวคิดในการให้บริการประชาชน

การให้บริการดุจญาติมิตร รับรู้ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ยกระดับการบริการทุกสายงาน สร้างเครือข่ายออนไลน์กับภาคประชาชน

โทรหาเรา

(+66) 38-684 544

คำถามเกี่ยวกับบริการ