Images ข่าวสาร

โพสต์ข่าวสารและบทความล่าสุดของเรา

Images ข้อมูลบริการ

บริการออนไลน์ และข้อมูลความรู้

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน...

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัย...

การขออยู่ต่อ

หลักเกณฑ์การพิจารณา ขึ้นอยู่กับกรณีและเหตุจำเป็น เอกสารประกอบที่ต้องใช้ยื่นขออยู่ต่อ จะมีความแตกต่างกันตามกรณี....

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565

งานทะเบียนคนต่างด้าว

การออกใบสำคัญ, การออกใบแทนใบสำคัญกรณีชำรุด สูญหาย, การต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, การแจ้งย้ายภูมิลำเนา

รวมลิงค์ด่าน ตม.

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ท่านสามารถติดต่อหรือเข้าใช้บริการได้ตาม ด่าน ตม. ที่่อยู่ในพื้นที่

Images บริการออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้
ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

  • คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง
  • คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
  • คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • คนต่างด้าวแจ้งผ่านระบบออนไลน์
Choose
Images ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

About
Testimonial
Images จังหวัดระยอง

เมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย

เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม

723 K+
ประชากร
78 K+
แรงงานต่างด้าว
4.9 M+
นักท่องเที่ยว
132 +
สถานที่ท่องเที่ยว
;
Images SERVICE MIND

แนวคิดในการให้บริการประชาชน

การให้บริการดุจญาติมิตร รับรู้ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ยกระดับการบริการทุกสายงาน สร้างเครือข่ายออนไลน์กับภาคประชาชน

โทรหาเรา

(+66) 38-684 544

คำถามเกี่ยวกับบริการ