About Immigration.

About About
Images About Us

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง

เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง มีฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองอำเภอระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ เลขที่ 188 ถ.ตากสินฯ ต.ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จนกระทั่งได้มีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของกรมตำรวจ กองตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.37 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด

เมื่อ 7 ก.ย.52 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้าง ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จึงเปลี่ยนเป็น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง อยู่ในสังกัด บก.ตม. 3 ได้ปรับระดับหัวหน้าหน่วยเป็น ผกก. เมื่อ 5 เม.ย.55 เมื่อ 7 ก.ย. 2552 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จึงเปลี่ยนเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง อยู่ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ปัจจุบัน สถานที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ตอบแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน