โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร

พื้นที่รับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา ระยองเริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานขากหลักฐานที่พบคือ ซากศิลาแลงคู่ค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม โดยสมัยโบราณ ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่เงป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายโดยทั่วไปในภาคตะวันออก ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2
สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง ระยองเป็นจังหวัดภาคตะวันออกตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต : ทิศเหนือ จดกับจังหวัดชลบุรี ทิศใต้ จดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก จดกับจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตก จดกับจังหวัดชลบุรี
Rayong immigration