แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

Images หมายเหตุ: ความคิดเห็นของท่านถือว่ามีความสำคัญมากและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ

ส่วนที่ ๑.ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านเลือกตอบหรือเติมคำในช่องว่างส่วนที่ ๒.ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ

โปรดทำเครื่องหมาย ระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน

ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ให้บริการ
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีตำรวจมากน้อยเพียงใด

ส่วนที่ ๓.ประเด็นที่ไม่พอใจเรื่องใดมากที่สุด ในการให้บริการของสถานีตำรวจ

ส่วนที่ ๔.ข้อเสนอแนะในการให้บริการของสถานีตำรวจ